Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Inowrocławiu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej.

Wydział Ogólny
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel. 47 75 282 16
e-mail:
bip-inowroclaw@bg.policja.gov.pl  

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
 
Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 

Metryczka

Data publikacji : 05.10.2008
Data modyfikacji : 12.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak
do góry