Działalność archiwalna - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Działalność archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny składnicy akt KPP w Inowrocławiu.

Składnica akt KPP w Inowrocławiu posiada w swoich zbiorach:
1) materiały archiwalne kategorii A o znaczeniu historycznym przechowywane trwale niepodlegające brakowaniu; dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego;
2) materiały niearchiwalne kategorii B stanowiące dokumentację o czasowym krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

UDOSTĘPNIANIE AKT

Materiały archiwalne mogą być udostępnione do celów:
- służbowych (uprawnionym podmiotom),
- naukowo-badawczych, publicystycznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę chronioną prawem i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.


Udostępnianie materiałów archiwalnych poza resort spraw wewnętrznych i administracji możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych bądź osób przez niego upoważnionych.

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo - badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych w składnicy akt KPP w Inowrocławiu należy kierować w formie pisemnej na adres: 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel. 47 75 282 91


Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:
1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach skałdnicy akt KPP w Inowrocławiu;
2) przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne - następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
3) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
4) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


Szczegółowe zasady udostępniana materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają:

1) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);


2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161);


3) zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);


4) zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

 

Metryczka

Data publikacji : 28.03.2009
Data modyfikacji : 12.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak
do góry