Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 

Ewidencje i rejestry prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu zastrzega, że nie wszystkie prowadzone rejestry
 i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia

 

Wydział Kryminalny

 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr śledztw i dochodzeń
 • rejestr telegramów wychodzących
 • księga dowodów rzeczowych
 • rejestr odmów wszczęć postępowań przygotowawczych
 • ewidencja notatników służbowych
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr zleceń wykonania czynności obsługowo-naprawczych
 • wykaz doprowadzeń osób
 • książka nadzoru nad bronią palną
 • rejestr wyjść w godzinach pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • rejestr meldunków i raportów
 • rejestr osób poszukiwanych
 • ewidencja nadgodzin

Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu

 • dziennik korespondencyjny
 • dziennik telegramów wychodzących
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr notatników służbowych
 • wykaz konwojów i doprowadzeń
 • ewidencja wyjść służbowych i prywatnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • ewidencja nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy
 • ewidencja meldunków informacyjnych
 • rejestr substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kat. I

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr wyjść pracowników
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • dziennik telegramów wychodzących
 • rejestr osób podejrzanych zarejestrowanych na UDZS-3
 • lista świadków i podejrzanych, którzy nie stawiają się na czynności procesowe

Wydział Prewencji

Sekretariat

 • dziennik korespondencyjny
 • książka przesyłek miejscowych
 • rejestr notatników służbowych

Rewir dzielnicowych

 • książka kontroli spraw przydzielonych
 • rejestr niebieskich kart
 • książka broni
 • książka przesyłek miejscowych

Nieletni

 • rejestr osób poszukiwanych

Zespół Organizacji służby

 • ewidencje sprzętu uzbrojenia w użytkowaniu
 • książka ewidencji sprzętu uzbrojenie w Jednostce użytkującej

Dyżurny

 • książka telegramów
 • książka broni
 • książka dyspozytora
 • książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – nieletni
 • książka kluczy
 • rejestr wejść i wyjść

PDOZ

 • książka przebiegu służby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • książka wizyt lekarskich
 • rejestr pobranych posiłków dla osób zatrzymanych umieszczonych w PDOZ
 • rejestr wydanych wezwań do zapłaty osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
 • ewidencja wydanych kamer
 • ewidencja wydanych radiostacji
 • ewidencja wydanych MTN
 • ewidencja pobrania i zdania latarek
 • ewidencja pobrania i zdania kamizelek
 • rejestr wydanych notatników służbowych
 • rejestr kart weryfikacji zagrożenia
 • ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • zeszyt rozliczeń mandatów karnych
 • rejestr wyjść pracowników

Wydział Ruchu Drogowego

 • ewidencja wykorzystania kamer
 • ewidencja wykorzystania mierników prędkości przez funkcjonariuszy
 • ewidencja wykorzystania sprzętu wypadkowego przez funkcjonariuszy
 • ewidencja wykorzystania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przez funkcjonariuszy
 • ewidencja wykorzystania terminali płatniczych, zebr i bluebirdów przez funkcjonariuszy
 • rejestr notatników służbowych funkcjonariuszy
 • książka służby w patrolach
 • książka wydania broni
 • rejestr badań analizatorem wydechu
 • rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości
 • rejestr badań analizatorem śliny
 • rejestr pokwitowań
 • rejestr bloczków mandatów karnych
 • rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń
 • rejestr zgłoszeń niezgodności do CEK
 • rejestr kart MRD-5
 • rejestr kart MRD-2
 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr mandatów karnych
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Ogólny

Zespół Kadr i Szkolenia

 • ewidencja rozkazów organizacyjnych
 • ewidencja urlopów i absencji policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
 • raporty i wnioski o urlopy oraz zwolnienie od służby/pracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
 • akta osobowe policjantów i pracowników Policji KPP w Inowrocławiu
 • rejestry rozkazów personalnych, decyzji, postanowień i komunikatów
 • ewidencja wydanych legitymacji służbowych pracowników
 • zbiór kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy
 • rejestr skierowań na badania wstępne, okresowe, specjalistyczne i kontrolne policjantów i pracowników
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP
 • rejestr zaświadczeń o ukończeniu szkolenia strzeleckiego
 • rejestr wydanych zaświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego nt. podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Zespół Prezydialny

 • ewidencja pieczęci i stempli służbowych będących w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
 • dziennik korespondencyjny
 • dziennik podawczy
 • książki doręczeń przesyłek miejscowych
 • listy obecności pracowników wydziału
 • książka inwentarzowa biblioteki
 • ewidencja przyjęć interesantów
 • dziennik telegramów wchodzących
 • rejestr przepisów i aktów wewnętrznego kierowania
 • rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • rejestr dzienników i książek korespondencyjnych
 • rejestr wniosków o udostepnienie informacji publicznej
 • rejestr decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

 • rejestr delegacji służbowych
 • rejestr szkód transportowych
 • rejestr bloczków mandatów karnych
 • rejestr wyjazdów pojazdami służbowymi
 • książki ewidencji sprzętu pozostającego w użytkowaniu KPP w Inowrocławiu
 • książki obiektów budowlanych
 • kartoteki mieszkaniowe policjantów
 • rejestr szkód (pozostałych)
 • książka obrotów mandatów karnych gotówkowych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania (druk KP)
 • książka obrotów
 • rejestr faktur i rachunków
 • rejestr decyzji mieszkaniowych
 • kartoteki PKZP

Zespół łączności i Informatyki

 • ewidencja sprzętu łączności i informatyki
 • rejestr wykonanych kopii nagrań z urządzeń rejestrujących
 • ewidencja przekazania materiału RAW
 • rejestr wniosków o przekazanie nagrań z monitoringu KPP w Inowrocławiu
 • rejestr wykonania sprawdzeń technicznych urządzeń monitoringu i kontroli dostępu KPP w Inowrocławiu
 • rejestr przyjętych kart mikroprocesorowych w ZŁiI Wydziału Ogólnego
 • rejestr wniosków dot. KM, MTN2
 • rejestr wniosków do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • rejestr wniosków o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do KCIK
 • rejestr wniosków o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do SESPol
 • rejestr wniosków o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Systemu Elektronicznej Poczty Policji

Zespół Kontroli i Dyscyplinarny

 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr czynności wyjaśniających
 • rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • rejestr rozmów dyscyplinujących
 • rejestr postanowień wydawanych w postępowaniach dyscyplinarnych i czynnościach wyjaśniających przez Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu
 • rejestr orzeczeń wydawanych w postępowaniach dyscyplinarnych przez Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • rejestr spisów archiwalnych kat. A
 • rejestr spisów przekazanych do składnicy akt
 • rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B i BE
 • rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej BC
 • rejestr oświadczeń o stanie majątkowym policjantów
 • zbiór oświadczeń o stanie majątkowym policjantów

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

Na stanowisku ds. prasowo-informacyjnych nie są prowadzone rejestry i ewidencje.

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
 • rejestr wypadków pracowników cywilny
 • rejestr szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 • rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • rejestr pracowników komendy narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczych lub mutagennych
 • rejestr prac komendy, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania w kontakcie substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • protokólarz z posiedzeń komisji bhp
 • rejestr funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w komendzie przy pracach w narażaniu na szkodliwe czynniki biologiczne
 • rejestr oraz karty badań i pomiarów czynników środowiska pracy
 • rejestr instrukcji bhp
 • wykaz substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia w komendzie
 • informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występujących w komendzie

Zespół Techniki Kryminalistycznej

 • książka czynności technicznych
 • ewidencja nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy
 • ewidencja sygnalityki
 • ewidencja zużycia pakietów DNA
 • ewidencja zużycia pakietów przestępstw na tle seksualnym

Komisariat Policji w Gniewkowie

 • dziennik korespondencyjny
 • dzienniki podawcze
 • książki doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr postępowań sprawdzających
 • rejestr śledztw i dochodzeń
 • elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia
 • książka przebiegu służby
 • rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • dziennik ewidencji telegramów wychodzących
 • rejestr przepisów prawnych (decyzji i zarządzeń)
 • rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • rejestr osób wprowadzanych na teren KP w Gniewkowie
 • książka przyjęć interesantów
 • rejestr dozoru policji

Komisariat Policji w Janikowie

 • dziennik korespondencyjny
 • dzienniki podawcze
 • książki doręczeń przesyłek miejscowych
 • rejestr postępowań sprawdzających
 • elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia
 • rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • dziennik ewidencji telegramów wychodzących
 • rejestr przepisów prawnych
 • rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • rejestr osób wprowadzanych na teren KP w Janikowie
 • zeszyt przyjęć interesantów
 • rejestr przesyłek pocztowych

Komisariat Policji w Kruszwicy

 • dziennik korespondencyjny
 • elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia
 • rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • rejestr osób wprowadzanych na teren KP w Kruszwicy
 • zeszyt przyjęć interesantów

Komisariat Policji w Pakości

 • dziennik korespondencyjny
 • dzienniki podawcze
 • książki doręczeń przesyłek miejscowych
 • książka przebiegu służby
 • rejestr postępowań sprawdzających
 • elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia
 • rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • dziennik telegramów wychodzących
 • rejestr przepisów prawnych
 • rejestr osób wprowadzanych na teren KP w Pakości
 • zeszyt przyjęć interesantów
 • rejestr przesyłek pocztowych

Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich

 • dziennik korespondencyjny
 • dzienniki podawcze
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia
 • książka służby
 • rejestr badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • dziennik ewidencji telegramów wychodzących
 • rejestr osób wprowadzanych na teren PP w Złotnikach Kujawskich
 • rejestr przesyłek pocztowych

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Roszak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Roszak Zespół Prezydialny Wydziału Ogólnego
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak
do góry