Ochrona danych osobowych - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu jest Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz) i Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa).
  2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu jest pani Barbara Kosiak e-mail: iod.kpp-inowroclaw@bg.policja.gov.pl.
  3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
  4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.
  6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.
  7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem.  
  9. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak
do góry