Przedmiot działalności - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Do podstawowych zadań Policji należą:

  1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
  2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.
  3. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
  4. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
  5. Nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
  6. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.
  7. Współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.
  8. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych.
  9. Prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego.

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu określają przepisy o szczegółowych zadaniach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji oraz regulamin Komendy.

Metryczka

Data publikacji : 02.10.2008
Data modyfikacji : 07.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry