Rejestracja broni pneumatycznej

Zasady dotyczące rejestrowania broni pneumatycznej

Bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485).

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub osobiście z

Wydziałem Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław

tel. 47 75 283 25 lub 47 75 283 19
 

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu pięciu dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:
1) podanie o rejestrację broni z pełnymi danymi personalnymi wnioskodawcy, dowód nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży);
2) orzeczenie lekarskie;
3) orzeczenie psychologiczne;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
5) 2 zdjęcia o wym. 3 cm x 4 cm.

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która: 
1) nie ma ukończonych 18 lat;
2) nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią;
3) nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

Badania lekarskie i badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń przeprowadzają lekarze i psychologowie wpisani do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy upoważnieni do badań lekarskich i badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Opłatę skarbową w wysokości 82,-zł należy uiścić:
1) w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub
2) dokonując wpłaty na konto:

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

NR 29 1020 1505 0000 0202 0076 2914

z dopiskiem:

opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną

 

OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:

1) Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję lub żandarmerię wojskową.

2) Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

 

Metryczka

Data publikacji : 22.04.2009
Data modyfikacji : 13.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Filipczak
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak

Nawigacja

do góry